INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW o zmianie siedziby i adresu Spółki

Działając w imieniu spółki FIBAR GROUP INTELLECTUAL PROPERT ASSETS SP. Z O.O.  (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Wysogotowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0000587980 informuję, że Spółka zmieniła siedzibę oraz adres z ul. Lotniczej 1, 60-421 Poznań na ul. Serdeczną 3, 64-081 Wysogotowo. Pozostałe dane Spółki nie uległy zmianie, zmiana również nie wpłynęła na właściwość sądu rejestrowego.

W tym stanie rzeczy wszelka korespondencja kierowana do Spółki w tym w szczególności faktury oraz inne dokumenty, których celem jest dokumentowanie świadczenia usług lub dostawa towarów powinny określać dane adresata/odbiorcę: FIBAR GROUP INTELLECTUAL PROPERT ASSETS SP. Z O.O. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Serdeczna 3, 64-081 Wysogotowo.